/  Dr Justyna Pawłowska

Dr Justyna Pawłowska

Polski i Europejski Rzecznik Patentowy
Pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Pozytywna maniaczka ochrony własności intelektualnej (IP). Pomaga skutecznie chronić własność intelektualną, a gdy zaistnieje taka konieczność, uczestniczy w sprawach z zakresu naruszenia praw własności intelektualnej znajdując optymalne rozwiązania zaistniałych sporów. Stanowiąc swoistą mieszankę naukowca z dorobkiem ze specjalistą w zakresie ochrony własności intelektualnej, ma unikalne uzdolnienia by wykonywać zawód rzecznika patentowego profesjonalnie, efektywnie i z wielką pasją.

Swoją pasją zawodową zaraziła się w trakcie prowadzenia naukowych badań w ramach pracy doktorskiej, podczas których opracowała rozwiązania wynalazcze, zgłoszone następnie w celu uzyskania patentu. To właśnie wtedy zdecydowała, że zostanie rzecznikiem patentowym, co nastąpiło niedługo po obronie rozprawy doktorskiej i po pozytywnym zdaniu egzaminów kończących 3-letnią aplikację rzecznika patentowego.

Jest autorem licznych publikacji naukowych, w których jako pierwszy autor otrzymałam sumaryczny wskaźnik ponad 20 punktów impact factor. Dodatkowo, brała czynny udział w wielu światowych konferencjach i kongresach naukowych, a za prowadzone prace naukowo-badawcze otrzymała liczne nagrody. Jest m.in. laureatką I edycji Konkursu organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską „Student-Wynalazca” oraz laureatką projektu „InnoDoktorant”.

Ma długoletnie doświadczenie praktyczne w zawodzie rzecznika patentowego. Uczestniczyła w licznych konferencjach i szkoleniach praktycznych z zakresu ochrony IP oraz informacji patentowej. Dzięki odbyciu praktyki naukowej na Uniwersytecie Medycznym Charité w Berlinie zdobyła doświadczenie w dziedzinie ochrony prawnej rozwiązań z dziedziny chemii i medycyny. Odbyła również praktyki w Europejskim Urzędzie Patentowym w Monachium uczestnicząc w sprawach związanych z uzyskiwaniem patentu europejskiego, jak i postępowaniem spornym oraz odwoławczym.

Ma doświadczenie w ochronie wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz design-u, płynnie porusza się w procedurach krajowych, europejskich oraz międzynarodowych. Uczestniczy również w negocjacjach umów z zakresu praw IP.

Od 2012 roku pracuje jako rzecznik patentowy Politechniki Gdańskiej. Prowadzi również własną praktykę zawodową, współpracuje z innymi kancelariami prawnymi, jak również z organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość i ochronę własności intelektualnej.

Jej szczególną specjalność stanowi ochrona rozwiązań intelektualnych z dziedzin: chemii, technologii chemicznej, biotechnologii, farmacji, biomedycyny, inżynierii medycznej, diagnostyki medycznej. Ma doświadczenie również z ochrony rozwiązań z zakresu IT, jak i mechaniki.

 

.

Website